ปราชญ์ชุมชนจังหวัดเชียงราย

ทะเบียนรายชื่อปราชญ์ชุมชน ด้านการพัฒนาชุมชน

ตามโครงการปราชญ์ชุมชน สร้างสรรค์งานชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

ที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

ความเชี่ยวชาญ

บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตำบล

พื้นที่/อำเภอ

จังหวัด

1

นายศิลปพงศ์  รีรักษ์

75

9

ป่าอ้อดอนชัย

เมือง

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

2

ร.ต.ขจร    วงศ์สุภา

14

3

สันทราย

เมือง

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

3

นายกมล   อภิธนัง

185/1

10

นางแล

เมือง

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

4

นางดาวเรือง    เตจ๊ะสุวรรณ์

156

6

ห้วยสัก

เมือง

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

5

นายจำรัส    ไชยชมภู

 

8

สันทราย

เมือง

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

6

นางสุมาลี   ปัญญาอมรวิวัฒน์

123

1

ริมกก

เมือง

เชียงราย

สวัสดิการชุมชน

7

นายสิริวัฑน์    เธียรปัญญา

423/5

-

เวียง

เมือง

เชียงราย

OTOP

8

นางเพลินจิตต์    ศรีบุรี

211

3

ท่าสุด

เมือง

เชียงราย

การพัฒนาสตรี

9

นายสวาท  นิลสวิท

188

4

ดอนศิลา

เวียงชัย

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

10

น.ส.รัตติมา  ใจชื่น

198

10

เมืองชุม

เวียงชัย

เชียงราย

OTOP

11

นายสงวนชัย  เหลาประเสริฐ

123

1

ริมกก

เวียงชัย

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

12

นายเพิ่มพูล  ไชยชมภู

113/20

-

เวียงชัย

เวียงชัย

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

13

นางศรีแก้ว  สมวัน

37

9

ดอนศิลา

เวียงชัย

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

14

ส.อ.หญิงสุกานดา  ศรีวิชัย

186

5

เวียงเหนือ

เวียงชัย

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

15

นายดวงจันทร์  จันคำ

31

9

เมืองชุม

เวียงชัย

เชียงราย

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

16

น.ส.ธนพร  มูลละ

13

11

เมืองชุม

เวียงชัย

เชียงราย

OTOP

17

นางอำพร  จันคำ

31

9

เมืองชุม

เวียงชัย

เชียงราย

การพัฒนาสตรี

18

นายจำรัส คำแก่น

29

4

บัวสลี

แม่ลาว

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

19

นายบุญผาย สลีสองสม

99

4

บัวสลี

แม่ลาว

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

20

นายจักรพันธ์  คำแก่น

150

4

บัวสลี

แม่ลาว

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

21

น.ส.ประวิชญา  ปัญญาช่วย

184

5

จอมหมอกแก้ว

แม่ลาว

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

22

นายศักด์ชัย  อินยะพรม

146

4

บัวสลี

แม่ลาว

เชียงราย

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

23

นางมาลี  ยัญศรี

 

1

สันติสุข

พาน

เชียงราย

การพัฒนาสตรี

24

นายวีรชาติ   เตจ๊ะน้อย

209

14

ม่วงคำ

พาน

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

25

นายจ๋อมแปง  ตาสาย

233

7

เวียงห้าว

พาน

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

26

นางฝนทอง    ภูมิประเทศ

28

18

เมืองพาน

พาน

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

27

นายธีรพงศ์   วันงาม

12

5

สันติสุข

พาน

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

28

นายประเสริฐ  มหิทธิ

142

2

ดอยงาม

พาน

เชียงราย

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

29

นางสาวจรรยารักษ์  นรรัตน์

121

10

แม่เย็น

พาน

เชียงราย

การพัฒนาสตรี

30

น.ส.นันท์วลิน  จอมสว่าง

189

6

ป่าแดด

แม่สรวย

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

31

นายประพันธ์   แก้วมณี

191

6

ป่าแดด

แม่สรวย

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

32

นายทวีฤทธิ์   ไชยรังษี

14

6

ป่าแดด

แม่สรวย

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

33

นายสมศักดิ์   ธรรมสิทธิ์

126

12

แม่สรวย

แม่สรวย

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

34

นายเสวียน   อินทวี

77

2

แม่พริก

แม่สรวย

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

35

นายสามารถ   สุนันต๊ะ

295

2

ท่าก๊อ

แม่สรวย

เชียงราย

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

36

นายถนอม  วงค์รักษาศีล

44

2

บ้านโป่ง

เวียงป่าเป้า

เชียงราย

การบริหารจัดการชุมชน

37

ด.ต.รัฐกรณ์  ทะนุก้ำ

69/1

2

บ้านโป่ง

เวียงป่าเป้า

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

38

นายเลอสันต์ บุญเลิศ

77

4

ป่างิ้ว

เวียงป่าเป้า

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

39

นายมา  วงศ์ทรายคำ

174

3

แม่เจดีย์ใหม่

เวียงป่าเป้า

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

40

นายสันต์ณรงค์  วีระชาติ

201

7

เวียงกาหลง

เวียงป่าเป้า

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

41

นายบรรจง  ยาสมุทร

114

5

บ้านโป่ง

เวียงป่าเป้า

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

42

นายสุบิน  แสงมณี

49

6

แม่เจดีย์ใหม่

เวียงป่าเป้า

เชียงราย

สวัสดิการชุมชน

43

นางสาวณีรณุช พรมเทศ

88/1

6

เวียงกาหลง

เวียงป่าเป้า

เชียงราย

การพัฒนาสตรี

44

นายสิงห์แก้ว  ใจแก้ว

1

7

สันมะค่า

ป่าแดด

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

45

นางมาลี  เนื่องพืช

66

2

โรงช้าง

ป่าแดด

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

46

นายวีรพงษ์   วงศ์พิชัย

81

8

โรงช้าง

ป่าแดด

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

47

นายมานพ   ชัยบัวคำ

122

11

โรงช้าง

ป่าแดด

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

48

นายประทีป  อริยะกอง

30

4

ศรีโพธิ์เงิน

ป่าแดด

เชียงราย

OTOP

49

นายณรงค์  ราชเปียง

98

9

เชี่ยงเคี่ยน

เทิง

เชียงราย

การบริหารจัดการชุมชน

50

นายจันติ๊บ  ค้ากำยาน

60

3

แม่ลอย

เทิง

เชียงราย

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

51

นางฐิตาภา  สุเดชมารค

41

20

เวียง

เทิง

เชียงราย

การพัฒนาสตรี

52

นายพัชรพล  ตาหล้า

26

13

หงาว

เทิง

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

53

ร.ต.ต.สุวิทย์  กาศอุดม

74

7

สันทรายงาม

เทิง

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

54

นายบุญมี  ใจอ้าย

112

4

เชียงเคียน

เทิง

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

55

นางเปรียวจันทร์  ต๊ะต้นยาง

119

9

เชียงเคี่ยน

เทิง

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

56

นายภาณุภาค ยอดพังเทียม

190

3

สันทรายงาม

เทิง

เชียงราย

สวัสดิการชุมชน

57

นายสุรชัย  เกียรติไพรยศ

60

15

ตับเต่า

เทิง

เชียงราย

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

58

นายประจันทร์  กันทะสอน

11

3

ครึ่ง

เชียงของ

เชียงราย

การบริหารจัดการชุมชน

59

นายสังวาลย์  พงศ์ไกรสิทธิ์

142/7

13

ห้วยซ้อ

เชียงของ

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

60

นายภูธิชย์  ทะชัย

26/2

10

ครึ่ง

เชียงของ

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

61

นายนิกร   คำสอาด

2

1

สถาน

เชียงของ

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

62

นายสมเพชร  ทะชัย

24/5

3

ครึ่ง

เชียงของ

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

63

นายสุนทร    พรมโลกา

65

3

ยองฮอม

ขุนตาล

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

64

นางแสงหล้า   บุญมา

75

5

ขุนตาล

ขุนตาล

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

65

นายอุดม    ฟูเจริญ

86

20

ต้า

ขุนตาล

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

66

นายสมิง    ตาสิทธิ์ 

153

7

ต้า

ขุนตาล

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

67

นายเจริญ  ตระการฤทธิ์

27

2

ป่าตาล

ขุนตาล

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

68

นางราตรี  จันริยา 

181

3

ยองฮอม

ขุนตาล

เชียงราย

OTOP

69

นายบุญเป็ง  จันต๊ะภา

169

6

ไม้ยา

พญาเม็งราย

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

70

น.ส.ขนิษฐา  มะโนสมบัติ

104

4

เม็งราย

พญาเม็งราย

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

71

นางผล  วงศ์ศรีดา

113

4

ไม้ยา

พญาเม็งราย

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

72

นายสวิล  ยืนหมั้น 

29

15

แม่เปา

พญาเม็งราย

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

73

นายสุนทร  ทนดี

1

6

ตาดควัน

พญาเม็งราย

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

74

นายสมจิตร  ธิการ

146/6

6

ตาดควัน

พญาเม็งราย

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

75

นายอุดม   จันทร์ต๊ะวงค์

1/1.

14

แม่เปา

พญาเม็งราย

เชียงราย

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

76

นางชมัญภรณ์  ภูรักษา

58

15

ไม้ยา

พญาเม็งราย

เชียงราย

OTOP

77

นางอัมพร สมยอง

985

2

เม็งราย

พญาเม็งราย

เชียงราย

การพัฒนาสตรี

78

นายสนิท  ถ่อแก้ว

24

11

ดงมหาวัน

เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย

สวัสดิการชุมชน

79

นายสิงห์คำ  วันดี

94

3

ทุ่งก่อ

เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

80

นางนิรภัฎ จันทะนาม 

132

11

ดงมหาวัน

เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

81

นายเชิดชัย   แสงสุข

155

2

ทุ่งก่อ

เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

82

นายสมัย  สาวงษา

4

3

ดงมหาวัน

เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

83

น.ส.หทัยรัตน์  มูลสานต์

219

5

ทุ่งก่อ

เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย

OTOP

84

นางศรีวรรณ  นุกาศ

142

5

ดงมหาวัน

เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย

การพัฒนาสตรี

85

นายสายัณห์  ย่องเส้ง

46

3

ปอ

เวียงแก่น

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

86

นายเจษฎา  อินเทพ

106/3

3

หล่ายงาว

เวียงแก่น

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

87

นายเกษม  นันไชย

91

1

ม่วงยาย

เวียงแก่น

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

88

นายเกาเจียว ฝุหว้า

25

4

ปอ

เวียงแก่น

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

89

นางมณีจันทร์ สิงห์อาจ

58/3

2

ม่วงยาย

เวียงแก่น

เชียงราย

การพัฒนาสตรี

90

นายอินผ่อง  แก้วดำ

440

1

บ้านหวัง

เชียงแสน

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

91

นายประสิทธิ์   สุพันธ์ 

157

1

เวียง

เชียงแสน

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

92

นายสมบูรณ์  ราชคม

382

9

ศรีดอนมูล

เชียงแสน

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

93

นางมุกดา  เกษรพรม

60/1

3

โยนก

เชียงแสน

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

94

นายกิตชนพงศ์  อินต๊ะมูล

345

9

ศรีดอนมูล

เชียงแสน

เชียงราย

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

95

นางนิธี  สุธรรมรักษ์

109

2

แม่ไร่

แม่จัน

เชียงราย

OTOP

96

นายศุภกิจ  นวนพนัส

177

8

สันทราย

แม่จัน

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

97

นายสัมพันธ์  ก๊อใจ

28/1

4

แม่คำ

แม่จัน

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

98

นายแถม  กรกฏกำจร

65

9

ป่าซาง

แม่จัน

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

99

นางมาลา  จินดาหลวง

121

14

ป่าตึง

แม่จัน

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

100

นายชูชาติ  ใชยสิทธิ์

20

6

จอมสวรรค์

แม่จัน

เชียงราย

สวัสดิการชุมชน

101

นางนภาสร ทาตุการ

59/1

9

โป่งผา

แม่สาย

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

102

นางถนอมศรี  ไชยโย

104

6

โป่งงาม

แม่สาย

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

103

นายลพ    นาระต๊ะ

27

4

ห้วยไคร้

แม่สาย

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

104

นางธงชัย   แอ่นฟ้า

9/1.

7

เกาะช้าง

แม่สาย

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

105

นายสุรชาติ   ขจรทวีไพศาล

1

10

เทอดไทย

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

106

นางจินตนา    นาครวิเชตร

7

17

แม่ฟ้าหลวง

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

107

นายหัตถสิทธิ์  พรมมา

68

1

แม่สลองใน

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

108

นายย่ายี    มาเยอะ

614

10

เทอดไทย

แม่ฟ้าหลวง

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

109

นายวัฒนพงษ์  อุ่นกันทา

285

2

โชคชัย

ดอยหลวง

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

110

นายอานนท์   สืบพราย

173

5

ปงน้อย

ดอยหลวง

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

111

จ.ส.ต.ประสิทธิ์   ไชยอินถา

153/23

8

หนองป่าก่อ

ดอยหลวง

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

112

นายเด่น    ช่างขน

36

1

ปงน้อย

ดอยหลวง

เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

113

นายประหยัด   อินไชย 

116/3

 

เวียง

เทศบาลนคร

เชียงราย

เศรษฐกิจพอเพียง

114

นายธวัช  หล้านามวงค์

63

19

รอบเวียง

เทศบาลนคร

เชียงราย

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

115

นางศศิธร ท้าวโยธา

228/1

2

รอบเวียง

เทศบาลนคร

เชียงราย

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

116

นางอุบลวรรณ แสนมหายักษ์

39/5

14

รอบเวียง

เทศบาลนคร

เชียงราย

บริหารจัดการชุมชน

117

นายวิโรจน์  ชายา

32

18

รอบเวียง

เทศบาลนคร

เชียงราย

สวัสดิการชุมชน

118

น.ส.กองคำ  จันทน์เทพ

47

19

รอบเวียง

เทศบาลนคร

เชียงราย

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

 

ทะเบียนคณะกรรมการปราชญ์ชุมชน ด้านการพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงราย

 

ที่

ตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล

พื้นที่ดำเนินงาน (อำเภอ)

เบอร์โทรศัพท์

1

ประธานกรรมการ

นายมานพ   ชัยบัวคำ

ป่าแดด

081-2896944

2

รองประธานกรรมการ

ด.ต.รัฐกรณ์  ทะนุก้ำ

เวียงป่าเป้า

089-1924404

3

รองประธานกรรมการ

นายภาณุภาค ยอดพังเทียม

เทิง

081-9808874

4

เหรัญญิก

นางถนอมศรี  ไชยโย

แม่สาย

089-4326062

5

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางศศิธร ท้าวโยธา

เทศบาลนคร

086-9145512

6

เลขานุการ

น.ส.หทัยรัตน์  มูลสานต์

เวียงเชียงรุ้ง

089-8516678

7

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายวัฒนพงษ์  อุ่นกันทา

ดอยหลวง

086-1856292

8

ประชาสัมพันธ์

นายสวาท   นิลสวิท

เวียงชัย

081-8815914

9

ประชาสัมพันธ์

นายสามารถ  สุนันต๊ะ

แม่สรวย

083-1790655

10

กรรมการ

ร.ต.ขจร    วงศ์สุภา

เมืองเชียงราย

084-9657749

11

กรรมการ

นายจำรัส  คำแก่น

แม่ลาว

084-8049410

12

กรรมการ

นางมาลี ยัญศรี

พาน

086-6591626

13

กรรมการ

นายประจันทร์  กันทะสอน

เชียงของ

082-0308111

14

กรรมการ

นายสุนทร    พรมโลกา

ขุนตาล

086-1833965

15

กรรมการ

นางชมัญภรณ์  ภูรักษา

พญาเม็งราย

089-5559915

16

กรรมการ

นายเจษฎา  อินเทพ

เวียงแก่น

081-0211318

17

กรรมการ

นายกิตชนพงศ์  อินต๊ะมูล

เชียงแสน

081-5685744

18

กรรมการ

นายศุภกิจ  นวนพนัส

แม่จัน

081-9614460

19

กรรมการ

นายหัตถสิทธิ์  พรมมา

แม่ฟ้าหลวง

081-7835962

20

  ที่ปรึกษา

นายศิลปพงศ์  รีรักษ์

เมืองเชียงราย

091-6312665

21

  ที่ปรึกษา

นายอุดม   จันทร์ต๊ะวงค์

พญาเม็งราย

089-2626963

 

รายชื่อเครือข่ายปราชญ์ชุมชน ด้านการพัฒนาชุมชน  จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

ด้านการพัฒนาชุมชน

รายชื่อปราชญ์ชุมชน ด้านการพัฒนาชุมชน

ตำแหน่งในเครือข่าย

อำเภอ

1. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

1

นายศุภกิจ  นวนพนัส

กรรมการ

แม่จัน

 

2

นายวัฒนพงษ์  อุ่นกันทา

ผู้ช่วยเลขานุการ

ดอยหลวง

 

3

ร.ต.ขจร    วงศ์สุภา

กรรมการ

เมือง

 

4

นายสุนทร    พรมโลกา

กรรมการ

ขุนตาล

2. ด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

5

ด.ต.รัฐกรณ์  ทะนุก้ำ

รองประธานกรรมการ

เวียงป่าเป้า

6

นางถนอมศรี  ไชยโย

เหรัญญิก

แม่สาย

7

นางศศิธร ท้าวโยธา

ผู้ช่วยเหรัญญิก

เทศบาลนคร

8

นายสวาท   นิลสวิท

ประชาสัมพันธ์

เวียงชัย

9

นายสามารถ  สุนันต๊ะ

ประชาสัมพันธ์

แม่สรวย

10

นายเจษฎา  อินเทพ

กรรมการ

เวียงแก่น

3. ด้านการบริหารจัดการชุมชน

11

นายประจันทร์  กันทะสอน

กรรมการ

เชียงของ

 

12

นายหัตถสิทธิ์  พรมมา

กรรมการ

แม่ฟ้าหลวง

4. ด้านศูนย์เรียนรู้ชุมชน

13

นายมานพ   ชัยบัวคำ

ประธานกรรมการ

ป่าแดด

 

14

นายจำรัส  คำแก่น

กรรมการ

แม่ลาว

5. ด้านสวัสดิการชุมชน

15

นายภาณุภาค  ยอดพังเทียม

รองประธานกรรมการ

เทิง

6. ด้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

16

นายกิตชนพงศ์  อินต๊ะมูล

กรรมการ

เชียงแสน

7. ด้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

17

น.ส.หทัยรัตน์  มูลสานต์

เลขานุการ

เวียงเชียงรุ้ง

    ( OTOP )

18

นางชมัญภรณ์  ภูรักษา

กรรมการ

พญาเม็งราย

8. ด้านการพัฒนาสตรี

19

นางมาลี  ยัญศรี

กรรมการ

พาน