ศูนย์เรียนรู้ชุมชนจังหวัดเชียงราย

ทะเบียนรายชื่อประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนจังหวัดเชียงราย

ที่

อำเภอ

ที่อยู่

ชื่อประธานศูนย์

เบอร์โทรศัพท์

บ้าน

หมู่ที่

ตำบล

 

 

1

เมืองเชียงราย

หนองหม้อ

9

ป่าอ้อดอนชัย

นายศิลปพงษ์  รีรักษ์

086-7322996

 

 

ป่าข่า

8

สันทราย

นายจำรัส  ไชยชมภู

084-8941473

 

 

ห้วยบง

8

ท่าสาย

 

 

2

เวียงชัย

เวียงทอง

3

เมืองชุม

นายชัยมงคล  มะจะ

086-7320099

 

 

ค่ายเจริญ

5

เวียงเหนือ

 

 

3

เชียงของ

ศรีดอนชัย

14

ศรีดอนชัย

นายสาธร  วงค์ชัย

085-0382707

 

 

สถานใต้

12

สถาน

 

 

4

เทิง

หนองข่วง

1

แม่ลอย

นายสายเพชร ปุชัย

088-4054550

 

 

เกี๋ยงลุ่ม

3

แม่ลอย

 

 

5

พาน

สันกอตาล

5

สันติสุข

นายธีรพงศ์ วันงาม

085-9195472

 

 

ป่าเป่า

11

สันกลาง

 

 

6

ป่าแดด

ป่าไม้สีเหลือง

3

ศรีโพธิ์เงิน

นายยก  อวดครอง

081-7412336

 

 

สันกอง

2

โรงช้าง

 

 

7

แม่จัน

สันกอง

2

แม่ไร่

นางนิธี  สุธรรมรักษ์

081-5689385

 

 

ดอนต่อ

3

สันทราย

 

 

 

 

สันนายาว

6

ศรีค้ำ

นายนครินทร์  ใจธรรม

087-1934357

8

เชียงแสน

ทุ่งฟ้าฮ่าม

5

โยนก

นายสมหมาย  กรุงศรี

 

 

 

แม่คำเกษตร

1

ป่าสัก

 

 

 

 

ท่าขันทอง

3

บ้านแซว

นายบุญภพ  เวียงสมุทร

083-5729940

9

แม่สาย

ม่วงคำ

7

เกาะช้าง

นายบบุญยงค์  มหาพรม

085-0330246

 

 

ดงป่าสัก

3

บ้านด้าย

 

 

10

แม่สรวย

ป่าลัน

3

ท่าก๊อ

นายสุทัศน์  โชครวย

084-8062726

 

 

โป่ง

6

ป่าแดด

 

 

11

เวียงป่าเป้า

โป่งเทวี

2

บ้านโป่ง

นายถนอม  วงศ์รักษาศิลป์

087-9015105

 

 

สันสลี

5

สันสลี

 

 

12

พญาเม็งราย

สบเปา

20

แม่เปา

นายอุทัย  อินเต็ม

090-1515396

 

 

แม่ต่ำน้ำตก

6

ตาดควัน

 

 

13

เวียงแก่น

ทุ่งทราย

3

หล่ายงาว

นายสมเตน์  บุดดี

085-0886793

 

 

ยายใต้

5

ม่วงยาย

 

 

14

ขุนตาล

พญาพิภักษ์

13

ยางฮอม

 

 

15

แม่ฟ้าหลวง

ป่าคาสามัคคี

15

แม่สลองนอก

นายโสภณ ชีวินประภาศรี

081-2886603

 

 

สามแยกอีก้อ

24

แม่สลองใน

 

 

16

แม่ลาว

สันปูเลย

4

บัวสลี

นายจำรัส  คำแก่น

084-8049410

 

 

หนองบัว

2

ป่าก่อดำ

 

 

17

เวียงเชียงรุ้ง

สันไทรงาม

5

ดงมหาวัน

นายประสิทธิ์  ป้อติ๊บ

 

 

 

ดงชัย

2

ทุ่งก่อ

 

 

18

ดอยหลวง

วังเขียว

8

หนองป่าก่อ

นายศรีวรรณ  กันจีนะ

 

 

 

คีรีสุวรรณ

7

หนองป่าก่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มาของงบประมาณศูนย์เรียนรู้ชุมชนจังหวัดเชียงราย

ที่

อำเภอ

รวมจำนวน

งบกรมการพัฒนาชุมชน

งบพัฒนาจังหวัด ปี 2554

บ้าน

หมู่ที่

ตำบล

ปีงบ
ประมาณ

บ้าน

หมู่ที่

ตำบล

1

เมืองเชียงราย

3

หนองหม้อ

9

ป่าอ้อดอนชัย

2551

ห้วยบง

8

ท่าสาย

 

 

 

ป่าข่า

8

สันทราย

2553

 

 

 

2

เวียงชัย

2

เวียงทอง

3

เมืองชุม

2554

ค่ายเจริญ

5

เวียงเหนือ

3

เชียงของ

2

ศรีดอนชัย

14

ศรีดอนชัย

2554

สถานใต้

12

สถาน

4

เทิง

2

หนองข่วง

1

แม่ลอย

2554

เกี๋ยงลุ่ม

3

แม่ลอย

5

พาน

2

สันกอตาล

5

สันติสุข

2552

ป่าเป่า

11

สันกลาง

6

ป่าแดด

2

ป่าไม้สีเหลือง

3

ศรีโพธิ์เงิน

2554

สันกอง

2

โรงช้าง

7

แม่จัน

3

สันกอง

2

แม่ไร่

2552

ดอยต่อ

3

สันทราย

 

 

 

สันนายาว

6

ศรีค้ำ

2553

 

 

 

8

เชียงแสน

3

ทุ่งฟ้าฮ่าม

5

โยนก

2552

แม่คำเกษตร

1

ป่าสัก

 

 

 

ท่าขันทอง

3

บ้านแซว

2554

 

 

 

9

แม่สาย

2

ม่วงคำ

7

เกาะช้าง

2554

ดงป่าสัก

3

บ้านด้าย

10

แม่สรวย

2

ป่าลัน

3

ท่าก๊อ

2553

โป่ง

6

ป่าแดด

11

เวียงป่าเป้า

2

โป่งเทวี

2

บ้านโป่ง

2552

สันสลี

5

สันสลี

12

พญาเม็งราย

2

สบเปา

10

แม่เปา

2554

แม่ต่ำน้ำตก

6

ตาดควัน

13

เวียงแก่น

3

ทุ่งทราย

3

หล่ายงาว

2554

ยายใต้

5

ม่วงยาย

14

ขุนตาล

1

-

-

-

 

พญาพิภักษ์

13

ยางฮอม

15

แม่ฟ้าหลวง

2

ป่าคาสามัคคี

15

แม่สลองนอก

2553

สามแยกอีก้อ

24

แม่สลองใน

16

แม่ลาว

2

สันปูเลย

4

บัวสลี

2554

หนองบัว

2

ป่าก่อดำ

17

เวียงเชียงรุ้ง

2

สันไทรงาม

5

ดงมหาวัน

2552

ดงชัย

2

ทุ่งก่อ

18

ดอยหลวง

2

วังเขียว

8

หนองป่าก่อ

2554

คีรีสุวรรณ

7

หนองป่าก่อ

รวม   38   ศูนย์

รวม    20    แห่ง

รวม 18 แห่ง

 

สรุปสถานะศูนย์เรียนรู้ชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ได้รับงบฯกรมฯ

ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน

สถานะการดำเนินงาน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน

(ปีพ.ศ 2551 - 2554)

เศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจุบัน

ที่จังหวัดสนับสนุนแต่ไม่ได้รับงบประมาณกรมฯ

เศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอ

บ้าน

หมูที่

ตำบล

อยู่

ไม่อยู่

ดำเนินการ

ไม่

อำเภอ

บ้าน

หมูที่

ตำบล

อยู่

ไม่อยู่

1

เมืองเชียงราย

หนองหม้อ

9

ป่าอ้อดอนชัย

/

 

/

 

เมืองเชียงราย

ห้วยบง

8

ท่าสาย

/

 

2

พาน

สันกอตาล

5

สันติสุข

/

 

/

 

พาน

ป่าเป่า

11

สันกลาง

/

 

3

แม่จัน

สันกอง

2

แม่ไร่

 

/

/

 

แม่จัน

ดอยต่อ

3

สันทราย

/

 

4

เชียงแสน

ทุ่งฟ้าฮ่าม

5

โยนก

/

 

/

 

เชียงแสน

แม่คำเกษตร

1

ป่าสัก

/

 

5

เวียงป่าเป้า

โป่งเทวี

2

บ้านโป่ง

/

 

/

 

เวียงป่าเป้า

สันสลี

5

สันสลี

/

 

6

เวียงเชียงรุ้ง

สันไทรงาม

5

ดงมหาวัน

/

 

/

 

เวียงเชียงรุ้ง

ดงชัย

2

ทุ่งก่อ

/

 

7

แม่ฟ้าหลวง

ป่าคาสามัคคี

15

แม่สลองนอก

 

/

/

 

แม่ฟ้าหลวง

สามแยกอีก้อ

24

แม่สลองใน

/

 

8

แม่จัน

สันนายาว

6

ศรีค้ำ

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

9

เมืองเชียงราย

ป่าข่า

8

สันทราย

 

/

/

 

 

 

 

 

 

 

10

แม่สรวย

ป่าลัน

3

ท่าก๊อ

/

 

/

 

แม่สรวย

โป่ง

6

ป่าแดด

/

 

11

เวียงชัย

เวียงทอง

3

เมืองชุม

/

 

/

 

เวียงชัย

ค่ายเจริญ

5

เวียงเหนือ

/

 

12

เชียงของ

ศรีดอนชัย

14

ศรีดอนชัย

/

 

/

 

เชียงของ

สถานใต้

12

สถาน

/

 

13

เทิง

หนองข่วง

1

แม่ลอย

/

 

/

 

เทิง

เกี๋ยงลุ่ม

3

แม่ลอย

/

 

14

ป่าแดด

ป่าไม้สีเหลือง

3

ศรีโพธิ์เงิน

/

 

/

 

ป่าแดด

สันกอง

2

โรงช้าง

/

 

15

แม่สาย

ม่วงคำ

7

เกาะช้าง

/

 

/

 

แม่สาย

ดงป่าสัก

3

บ้านด้าย

/

 

16

พญาเม็งราย

สบเปา

10

แม่เปา

/

 

/

 

พญาเม็งราย

แม่ต๋ำน้ำตก

6

ตาดควัน

/

 

17

เวียงแก่น

ทุ่งทราย

3

หล่ายงาว

/

 

/

 

เวียงแก่น

ยายใต้

5

ม่วงยาย

/

 

18

เชียงแสน

ท่าขันทอง

3

บ้านแซว

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

19

แม่ลาว

สันปูเลย

4

บัวสลี

/

 

/

 

แม่ลาว

หนองบัว

2

ป่าก่อดำ

/

 

20

ดอยหลวง

วังเขียว

8

หนองป่าก่อ

/

 

/

 

ดอยหลวง

คีรีสุวรรณ

7

หนองป่าก่อ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขุนตาล

พญาพิภักษ์

13

ยางฮอม

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนรายชื่อประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนจังหวัดเชียงราย

 

 

ที่

อำเภอ

ที่อยู่

ชื่อประธานศูนย์

เบอร์โทรศัพท์

 

 

บ้าน

หมู่ที่

ตำบล

 

 

 

 

1

เมืองเชียงราย

หนองหม้อ

9

ป่าอ้อดอนชัย

นายศิลปพงษ์  รีรักษ์

086-7322996

 

 

 

 

ป่าข่า

8

สันทราย

นายจำรัส  ไชยชมภู

084-8941473

 

 

 

 

ห้วยบง

8

ท่าสาย

 

 

 

 

2

เวียงชัย

เวียงทอง

3

เมืองชุม

นายชัยมงคล  มะจะ

086-7320099

 

 

 

 

ค่ายเจริญ

5

เวียงเหนือ

 

 

 

 

3

เชียงของ

ศรีดอนชัย

14

ศรีดอนชัย

นายสาธร  วงค์ชัย

085-0382707

 

 

 

 

สถานใต้

12

สถาน

 

 

 

 

4

เทิง

หนองข่วง

1

แม่ลอย

นายสายเพชร ปุชัย

088-4054550

 

 

 

 

เกี๋ยงลุ่ม

3

แม่ลอย

 

 

 

 

5

พาน

สันกอตาล

5

สันติสุข

นายธีรพงศ์ วันงาม

085-9195472

 

 

 

 

ป่าเป่า

11

สันกลาง

 

 

 

 

6

ป่าแดด

ป่าไม้สีเหลือง

3

ศรีโพธิ์เงิน

นายยก  อวดครอง

081-7412336

 

 

 

 

สันกอง

2

โรงช้าง

 

 

 

 

7

แม่จัน

สันกอง

2

แม่ไร่

นางนิธี  สุธรรมรักษ์

081-5689385

 

 

 

 

ดอนต่อ

3

สันทราย

 

 

 

 

 

 

สันนายาว

6

ศรีค้ำ

นายนครินทร์  ใจธรรม

087-1934357

 

 

8

เชียงแสน

ทุ่งฟ้าฮ่าม

5

โยนก

นายสมหมาย  กรุงศรี

 

 

 

 

 

แม่คำเกษตร

1

ป่าสัก

 

 

 

 

 

 

ท่าขันทอง

3

บ้านแซว

นายบุญภพ  เวียงสมุทร

083-5729940

 

 

9

แม่สาย

ม่วงคำ

7

เกาะช้าง

นายบบุญยงค์  มหาพรม

085-0330246

 

 

 

 

ดงป่าสัก

3

บ้านด้าย

 

 

 

 

10

แม่สรวย

ป่าลัน

3

ท่าก๊อ

นายสุทัศน์  โชครวย

084-8062726

 

 

 

 

โป่ง

6

ป่าแดด

 

 

 

 

11

เวียงป่าเป้า

โป่งเทวี

2

บ้านโป่ง

นายถนอม  วงศ์รักษาศิลป์

087-9015105

 

 

 

 

สันสลี

5

สันสลี

 

 

 

 

12

พญาเม็งราย

สบเปา

20

แม่เปา

นายอุทัย  อินเต็ม

090-1515396

 

 

 

 

แม่ต่ำน้ำตก

6

ตาดควัน

 

 

 

 

13

เวียงแก่น

ทุ่งทราย

3

หล่ายงาว

นายสมเตน์  บุดดี

085-0886793

 

 

 

 

ยายใต้

5

ม่วงยาย

 

 

 

 

14

ขุนตาล

พญาพิภักษ์

13

ยางฮอม

 

 

 

 

15

แม่ฟ้าหลวง

ป่าคาสามัคคี

15

แม่สลองนอก

นายโสภณ ชีวินประภาศรี

081-2886603

 

 

 

 

สามแยกอีก้อ

24

แม่สลองใน

 

 

 

 

16

แม่ลาว

สันปูเลย

4

บัวสลี

นายจำรัส  คำแก่น

084-8049410

 

 

 

 

หนองบัว

2

ป่าก่อดำ

 

 

 

 

17

เวียงเชียงรุ้ง

สันไทรงาม

5

ดงมหาวัน

นายประสิทธิ์  ป้อติ๊บ

 

 

 

 

 

ดงชัย

2

ทุ่งก่อ

 

 

 

 

18

ดอยหลวง

วังเขียว

8

หนองป่าก่อ

นายศรีวรรณ  กันจีนะ

 

 

 

 

 

คีรีสุวรรณ

7

หนองป่าก่อ