รวมคำสั่ง / ประกาศ

ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

- คำสั่งจังหวัดเชียงราย เรื่อง คณะทำงานขับเคลื่อนโครงารพัฒนาชุมชนใสสะอาด

- ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง นโยบายสร้างความโปร่งใส "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย"

- ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตราการรักษาสภาพเเวดล้อมในที่ทำงาน"มาตราการ 5 ส"

- ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เรื่อง นโยบายด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เเละจรรยาข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

- ประกาศสำนกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตราฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดเชียงราย

- ประกาศสำนังานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตราการป้องกันเเละแก้ปัญหาารล่วงละเมิดหรือารคุกคามทางเพศในการทำงาน

- ประกาศสำนังานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขั้นตอนเเละกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

- ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลัเกณฑ์การย้ายข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

- ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ เเละวิธี ขั้นตอน และแนวทางารปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์